หลักสูตร เครื่องทำความเย็น โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร เครื่องทำความเย็น

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม
สาขาวิชา        ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส              11309
หลักสูตร        เครื่องทำความเย็น     หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                   Cooling Circulator Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้ เข้าใจ หลักการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องทำความเย็น
3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัย   ความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย4. สามารถนำความรู้  ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องทำเย็น
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  11309-01    ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                                     
รหัสวิชา  11309-02   ชื่อวิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น      
รหัสวิชา  11309-03   ชื่อวิชาเครื่องทำความเย็น      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น